!!ॐ!! Morning Rishi smaran mantra
!!ॐ!! प्रात:कालीन   ऋषि   स्मरण  à¤®à¤‚त्र !!ॐ!!
भृगुर्वशिस्थ  à¤•à¥à¤°à¤¤à¥à¤°à¤¨à¥à¤—िरास्च मनु: पुलस्त्य:  à¤ªà¥à¤²à¤¹à¤¶à¥à¤š  à¤—ोतम:! रेभ्यो  à¤®à¤°à¥€à¤šà¤¿à¤¶à¥à¤šà¥à¤¯à¤µà¤¨à¥à¤¶à¥à¤šà¤¾  à¤¦à¤•à¥à¤· कुर्वन्तु   सर्वे  à¤®à¤®  !!
 
 
 
!!ॐ!! Morning navgrah smarn with three dev
!!ॐ!! प्रात: तीनो देवो के साथ में नवग्रह स्मरण का मंत्र !!ॐ!!
 
 à¤¬à¥à¤°à¤¹à¥à¤®à¤¾  à¤®à¥à¤°à¤¾à¤°à¤¿à¤¸à¥à¤¤à¥à¤°à¥€à¤ªà¥à¤°à¤¾à¤¨à¥à¤¤à¤•à¤¾à¤°à¥€ भानु:  à¤¶à¤¶à¥€ भूमिसुतो  à¤¬à¥à¤§à¤¶à¥à¤š  ! गुरुश्च शुक्र:  !!
 
 
 
!!ॐ!! Morning surya smaran mantra !!ॐ!! प्रात सूर्य  à¤¸à¥à¤®à¤°à¤£  à¤®à¤‚त्र  !!ॐ!!
 à¤ªà¥à¤°à¤¾à¤¤ स्मरामि  à¤–लु  à¤¤à¤¤à¥à¤¸à¤µà¤¿à¤¤à¥à¤°à¥à¤µà¤°à¥‡à¤‚यम रूपं हि मंडल म्रचोअथ  à¤¤à¤¨à¥à¤°à¤œà¥à¤¨à¥à¤·à¥€ ! 
सामानी  à¤¯à¤¸à¥à¤¯  à¤•à¤¿à¤°à¤£à¤¾: प्रभवादिहेतुम ब्रह्माहरात्मकमलक्ष्यंचिन्त्यरूपं  !!
 
 
 
!!ॐ!! Bathing Snanan Mantra !!ॐ!! स्नान मन्त्र !!ॐ!!
गंगे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति । 
नर्मदे सिन्धु कावेरि जलऽस्मिन्सन्निधिं कुरु ।।
 
 
!!ॐ!! Bhog Lgane Ka Mantra  !!ॐ!! भोग लगाने का मन्त्र !!ॐ!!
त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये । 
गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर ।।
 
 
!!ॐ!! Mantra after having Meal !!ॐ!! भोजन के बाद का मन्त्र !!ॐ!!
अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसंभवः । 
यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद् भवः ।।
 
 
 
!!ॐ!! Sanye Deep Stuti Mantra !!ॐ!! सायं दीप स्तुति मन्त्र !!ॐ!!
सायं ज्योतिः परं ब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दनः । 
दीपो हरतु मे पापं सन्ध्यादीप नमोऽस्तु ते ।। 
 
शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुखसम्पदाम् । 
मम बुद्धिप्रकाशं च दीपज्योतिर्नऽस्तु ते ।।
 
 
 
!!ॐ!! Safalta Prapti Mantra !!ॐ!! सफ़लता प्राप्ति मन्त्र !!ॐ!!
कृष्ण कृष्ण महायोगिन् भक्तानाम भयंकर 
गोविन्द परमानन्द सर्व मे वश्यमानय ।।
 
 
 
!!ॐ!! Most Powerful Mantra for Success !!ॐ!!
 
 
Om namo mahashaabri shakti l Mam arisht nivaraya nivaraya Mam ‘amuk’ karya siddh Kuru kuru swaha ll
 
ॐ नमो महाशाबरी शक्ति l मम अरिष्टं निवारय निवारय मम 'अमुक' कार्य सिद्धं कुरु कुरु स्वाहा ll
 
 
 
 
 
!!ॐ!! Bhay Se Mukti ke liye Mantra !!ॐ!! भय से मुक्ति मन्त्र !!ॐ!!
हृषिकेश गोविन्द हरे मुरारी ! 
हे ! हृषिकेश गोविन्द हरे मुरारी !!
 
 
 
!!ॐ!! Mala Japte Samay ka Mantra !!ॐ!! माला जपते समय का मन्त्र !!ॐॐ!!
अनिध्यं कुरु माले त्वं गृह् णामि दक्षिणे करें । 
जापकाले च सिद्धयर्थें प्रसीद मम सिद्धये ।।
 
 
 
!!ॐ!! Garha Pida Nakshtra Dosh Dour Karne Ka Mantra !!ॐ!! ग्रह पीड़ा-नक्षत्र दोष दूर करने का मन्त्र !!ॐ!!
नारायणं सर्वकालं क्षुत प्रस्खलनादिषु । 
ग्रह नक्षत्र पीडाषु देव बाधाषु सर्वतः ।।
 
 
 
!!ॐ!! Swasthay Prapti Mantra !!ॐ!! स्वास्थ्य प्राप्ति मन्त्र !!ॐ!!
अच्युतानन्द गोविन्द नामोच्चारण भेषजात । 
नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यंसत्यं वदाम्यहम् ।।
 
 
 
!!ॐ!! bhoomi vandan mantra mansik shuddhi mantra !!ॐ!! भूमि वंदना मंत्र मानसिक शुद्धि मंत्र !!ॐ!!
 à¤¸à¤®à¥à¤¦à¥à¤°à¤µà¤¸à¤¨à¥‡ देवी पर्वतस्तनमंडीते ! विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्वमे !! 
 smudravasne devi parvatstanmandite !  vishanupatni namstubhym padsparshm chhamsvame !!
 
 
 
!!ॐ!! त्रेलोक्य मोहनगौरी मंत्र (मोहन सिध्दि) !!ॐ!! - नित्य 108 जप
'' ऊँ हीं मनों ब्रम्हश्री राजते राजपूजाये जय, विजय गौरी गांधारी त्रिभुवनेषंकरी सर्वस्त्री पुरूषवषंकारी सु  à¤¸à¥ दु दु धे धे वा वा हीं स्वाहा